ارسال مقامهای علمی/ورزشی

جهت  داشتن بانک اطلاعاتی  از دانشجویان هنرمند، ورزشکار و … و همچنین تقدیر احتمالی از شما در مراسم‌های گوناگون مانند جشن فارغ التحصیلی خواهشمندیم اطلاعات خود را از طریق این فرم ارسال نمائید.

*
*
*
*
مدارک را در یک فایل فشرده ارسال نمایید

بصورت یک فایل فشرده زیپ

شرکت در جشنواره‌ها مانند خوارزمی، مقام در مسابقات علمی و پژوهشی، مقام در مسابقات برنامه نویسی و ...

بصورت یک فایل فشرده

مقامهای قرآنی، مسابقات فرهنگی، کتابخوانی و ..

بصورت یک فایل فشرده

به صورت یک فایل فشرده