گوگل می گوید اثبات کرده کامپیوتر کوانتومی اش ۱۰۰ میلیون بار سریع تر از کامپیوترهای فعلی است بیشتر بخوانید

روشی برای قفل گذاشتن برروی پوشه ها

فلش مموری که رایانه شما را نابود می‌کند

رونمایی از کامپیوتر جیبی