همکاری در فروش یا affiliate marketing چیست؟

marketplace چیست؟